Yang LI —— Institute of dream


Dream time: 08/08/2015 - 09/14/2015

Opening: 08/15/2015 15:00

Waking up : 09/14/2015

Chief Advisor: Zhijie Qiu

Producer:Ga YANG

Art Director: Manman Cheng