Mechanical senses


SHOW TIME: 29th April. 2017 — o4th June. 2017 
OPENING: 16:00, 29th April. 2017, Saturday

Art Director: Cheng Manman  

ARTISTES:Deng Zhijun, Guo Luming, Huang Cheng, Jiang Chunlin, Luo Shuang, Wu Jiafeng, Xiong Shuang, Xu Zicheng, Yang Qilei, Yao Ran

Didier Mencoboni / Slim

Didier Mencoboni / Random Remake
Dong Dawei / Silhouette
Dong Dawei, Didier Mencoboni / Cloud Atlas, Rocks Floating on colors